Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Kompanija Trojki

Brzo recite naglas ovu cifru: 300000000000.

Dobro, a sada pokušajte ponovo uz pomoć zareza: 300,000,000,000.

Mnogo lakše, zar ne?!

community 150124 1280

Isto kao što odvajanje velikih brojeva na manje grupe znatno olakšava računanje, tako i grupisanje vaših zaposlenih u male timove može da učini isto za poslovanje.

Zapravo, ukoliko 'ne stavite zareze', odnosno, svoje zaposlene ne podelite u male timove, doći ćete u situaciju da na platni spisak dodajete sve više i više zapsolneih, a što više ljudi - veća je i konfuzija i haos, i celokupna produktivnost opada.

Kako biste dramatično povećali produktivnost (i profit) uz pomoć malih timova, sledite ovih devet koraka:

  1. Oformite timove u kojima će biti najmanji mogući broj ljudi, ali tako da raspolažu svim veštinama neophodnom da izuzetno dobro obave posao. Ukoliko ne znate kako biste počeli, probajte sa po tri čoveka u timu.
  1. Tim sastavite tako da ga čine ljudi različitih tipova ličnosti; među kojima je i jedan 'rođeni' vođa.
  1. Pripremite spisak odgovornosti (ne zadataka) za svakog člana tima pojedinačno, tako da uzeti zajedno, predstavljaju celinu posla koji tim treba da obavi. Za svaku odgovornost treba odrediti prvo i drugozaduženog, tako da nijedna dužnost ne ostane zapostavljena. Odgovornosti članova tima menjajte po ustanovljenom šablonu svake nedelje kako bi izbegli monotoniju.
  1. Odredite dva ili tri radna cilja svakom timu i obezbedite im blagovremeni  fidbek. Takođe, svima pokažite koliki je radni učinak ostalih timova i pojedinaca u kompaniji.
  1. Postavite individudalne standarde radnog učinka i redovno ih pratite. Prema onima koji imaju slab radni učinak, preduzmite odgovarajuće mere.
  1. Radni prostor tima treba da bude tako uređen da omogućava laku komunikaciju i uvid u ono što radi svaki član tima.
  1. Automatizujte svaki deo posla za koji takva mogućnost postoji. Vreme i ljudski potencijal koristite jedino tamo gde će biti najsvrsishodniji, koliko za potrošače toliko i za kompanju.
  1. Dozvolite timu da ima znatnu autonomiju u donošenju odluka. Neka vrednosti i principi budu vodilje, a pravila svedite na minimum.
  1. Ohrabrujte poboljšanja koja će učiniti da posao brže i lakše teče i pratite ih sugestijama sa različitih linijskih nivoa.

Štampa