Ideje za diskusiju: Šta čini osnovu dobrog timskog rada?

Poput mnogih teorija koje se bave osnovama timskog rada, i one koje su Džon Kacembah (Katzenbach) i Lu Karloni (Carloni) stvorili, prvenstveno služe kao polazna tačka za diskusiju. Svaku od stavki možete da ocenite,  prihvatite je ili osporite u vašim uslovima, otvoreno sa članovima tima porazgovarate o različitim mišljenjima i shvatanjima. Cilj vam je da vidite kakva pitanja i ideje će se tokom diskusije pojaviti. Na kraju ćete izvesti zaključke koji se relevantni za vaš tim.

A sada čemo pogledati šta vam je, prema teorijama gore pomenute gospode, potrebno ako želite da ostavarite kvalitetan timski rad:

Discussion

Komunikacija
Kacembah i Karloni su se složili da je dobra komunikacija neizostavan sastojak timskog rada. Sporno je to koliko je komunikacija u srcu svih procesa poslovanja.  Osnovna komunikacija zahteva da se uloge i odgovornosti prodiskutuju i podele unutar tima i da se informacija uspešno deli. Osim toga, morate se zapitati da li se nesuglasice i konflikti konstruktivno prevazilaze i, naposletku, da li su članovi tima otvoreni i iskreni. Postojanje poverenja ključno je za uspešnost timskog rada.    

Kooperacija
Za dobar timski rad neophodna je potpuna kooperacija svih članova tima među sobom. Kooperacija je rezultat dobre komunikacije i zahteva jasnost i, nadasve, poverenje. Uspešna kooperacija bi trebala da se pojavljuje kao harmoničan proces i ponovo, o tome će odlučiti kvalitet komunikacije. Mera kooperativnosti biće ponašanje ostalih članova tima u situaciji kada je jedan od njih pod pritiskom. Da li će se ponuditi da pomognu (sa akcentom na „ponuditi“)? Pužanje pomoći uz gunjđenje pošto su vam rekli da to treba da uradite – nije ista stvar,

Kolaboracija
Teško je napraviti razliku između kooperacije i saradnje. Definicija oba pojma ima mnogo toga zajedničkog. Kooperacija se uglavnom koristi da označi ljude udružene radi ekonomske dobiti. Saradnja obično podrazumeva intelektualni napor, ali se koristi i da opiše izdajničko udreuživanje, npr sa neprijateljem. Može da ukazuje i na formu bliskog i vrlo posvećenog timskog rada. Ipak, kada je reč o teoriji timskog rada, ovaj sastojak je verovatno najslabiji i najmanje koristan.

Kompromis
Kompromisi su vrlo važni u svakom odnosu. Samo se po izuzetku dešava da svi budu zadovoljni rešenjem; neophodno je da članovi tima ovo prihvate i ne povećavaju pritisak na svoje kolege, pogotovu ne onda kada je uloženi trud već dovoljan. Postoje uslovi u kojima je perfekcionizam poželjan, kao recimo u graditeljstvu ili, onda kada sve manje od perfektnog predstavlja opasnost. Ipak, jedno od najkontraproduktivnijih ponašanja pri grupnom radu je cepidlačenje ili raspravljanje oko svakog detalja, čime se tim samo odvraća od njegovog pravog cilja.

Doprinos
U većini timova, svaki pojedinac doprinosi različitim skupom veština zajedničkom trudu grupe. Tim mora razumeti ulogu koju svaki pojedinac ima u njemu i kako njegove sposobnosti utiču na ostvarenje zajedničkih ciljeva. U idealnim uslovima, svaki pojedinac  razume i ceni važnost svojih kolega. Problem nastaje ako se pojavi mišljenje da je jedan od članova tima manje važan ili se ne zalaže koliko i drugi. Ukoliko je ovo mišljenje plod nesuglasice između dvoje kolega, time treba da se pozabavi vođa tima. Ukoliko je to mišljenje svih, onda neka ozbiljna pitanja treba da se postave članu tima čiji je rad ocenjen kao nezadovoljavajući.

Posvećenost
Da li je tim posvećen zajedničkom cilju? Da li je tim, a naročito rukovodstvo, posvećeno razvoju pojedinaca unutar grupe? Da li su članovi tima posvećeni jedni drugima i da li se rukovode istim vrednostima kada je u pitanju posao kojim se bave? Prvi korak u ohrabrivanju posvećenosti unutar tima je provera njihovog razumevanja ciljeva i toga kako se ovi uklapaju u globalne ciljeve cele kompanije. Timovi treba da znaju da je posao koji obavljaju važan i da je cenjen širom kompanije.

Štampa