Rukovođenje i ljudski resursi

Rukovođenje je dvosmerna ulica a cilj svakog efektivnog menadžera je da održi i razvije dobre odnose, ne samo unutar svojih timova već i sa menadžerima koji su na hijerarhijskoj lestvici iznad njih.

Kao osobi koja se bavi HR-om, i vama je potrebno znanje o uticaju na gore, bilo da se radi o neposrednom pretpostavljenom ili „starijem“ članu tima, ukoliko želite da primenite i sprovedete odgovarajuća HR pravila i procedure.

Rukovođenje i ljudski resursi

Upoznajte osobu na koju želite da utičete.

Razumite njen smisao života. Saznajte šta je motiviše, pokreće, smara, rastužuje ili frustrira, da bi razumeli njene prioritete. Šta definiše njen stil rada? Pod kakvim se okolnostima oseća pod pritiskom? Koja su njena očekivanja i domen njene uloge? Da li postoje bilo kakvi gorući problemi?

Stavite se na njihovo mesto i u mislima im uđite pod kožu. Potvrdite šta je to što oni žele i na taj način mimoiđite nerazumevanja, a sebi omogućite da na zadovoljavajući način zadovoljite njihove zahteve i očekivanja.

Upoznajte sebe

Budite svesni svojih prednosti i slabosti, jer kako se vi ponašate je isto toliko važno kao i način na koji se vaš pretpostavljeni ponaša. Ovo je ujedno i deo na koji imate najviše uticaja. Razmislite o svom ličnom stilu rukovođenja i procenite da li posedujete bilo kakve negativne lične atribute. Slično, možda posedujete neke lične karakteristike koje će znatno olakšati uspostavljanje odnosa.

Stvaranje odnosa

Pošto ste stekli saznanja o svom pretpostavljenom i sebi, vreme je da se razvije praktična strana vašeg odnosa. Ovo podrazumeva i da budete u potpunosti upoznati i da uzimate u obzir njihov često složeni i natrpani dnevni raspored. Na primer, nikada mu nemojte iznositi svoje najbolje ideje 24 sata pre sastanka board-a jer će sigurno i jedino biti zaokupljen ciframa i temema vezanim za sutrašnji sastanak.

Ustanovite takođe da li je vaš pretpostavljeni „čitalac“ ili „slušalac“. Čitaoci više vole pisanu informaciju u obliku izveštaja, da je mogu metodično prostudirati, dok slušaoci preferiraju živu reč.

Kreirajte klimu uzajamnog poštovanja gde ukoliko su vam poznate njihove slabosti, ili čak ne omiljenost pojedinih aspekata njihovog posla, možete ponuditi da podelite ili čak preuzmete te dužnosti na sebe.  Iznad svega, postarajte se da linije komunikacije između vas uvek budu otvorene i aktivne da bi obezbedili da budete u toku i delite prioritete.

Koje su veštine potrebne?

Jedna od najvažnijih je komunikacija. Pretpostavljenom treba prići na brižan, pažljivi način, u pravo vreme. Ukoliko želite da preispitujete donetu odluku ili radnju, potreban vam je takt i diplomatija. Sposobnost empatije je vredna veština jer pojedinci sa visokim nivoom emocinalne inteligencije pokazuju odlične rezultate u rukovođenju na gore. Ali pored ovoga, dok utičete na svog pretpostavljenog morate ostati nezapaženi i suptilni.

Najzad, morate biti sposobni da razmišljate na stratški način. Ako vaš pretpostavljeni zna da imate mapu kretanja i može se na nju osloniti dok drugim okom prati dešavanja na velikoj sceni,  verovatno će više verovati vašoj proceni stvari i usvojiće vaše ideje.

A sada nekoliko odgovora na pitanja u vezi sa rukovođenjem naviše.

Da li svako može da se bavi rukovođenjem naviše?
Svaki pojedinac koji ima direktan pristup svom pretpostavljanom ili nekom drugom „starijem“ menadžeru može naučiti da rukovodi naviše. Važno je obezbediti da je usvojeni pristup u skladu sa poznatim ponašanjem pretpostavljenog u pitanju.

Koji je najteži aspekt rukovođenja naviše?
Jedan od najvećih izazova je kako izvršiti uticaj na pretpostavljenog a da se ne naruše menadžer-podređeni parametri i odnos. Usklađivanje samog načina uticaja, vreme i stil sa preferencama pretpostavljenog pomoći će postizanju dobitne kombinacije.

Koje su tri najznačajnije stvari koje možete učiniti dok rukovodite naviše?
Uskladite se: Uspostavite efektivnu komunikaciju sa onima kojima rukovodite. Posvetite vreme razvoju obostrano kvalitetnog odnosa.

Dokažite se: Činjenice o urađenom doprinose kredibilitetu, a prilike za uticajem se povećavaju.

Mislite unapred: Predvidite očekivanja vašeg pretpostavljenog i preduzmite odgovarajuće korake da ih ispunite, organizujete ili prevaziđete.

Postoji li neki primer dobrog rukovođenja naviše?
Priroda efektivnog rukovođenja naviše određuje da će najefektivniji menadžeri naviše, ostati nepoznati javnosti. Možda je primerenije pogledati one koji su pokušali i propali! Razni političari, novinari i fudbaleri svetskog glasa su svi platili ceh pokušaja da iskoriste medije kako bi „upravljali svojim menadžerom“. 

Štampa